Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Ga Gasloos B.V.  

Artikel 1. Toepasselijkheid  

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Ga Gasloos B.V., hierna te noemen: “Ga Gasloos”, gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit tussen partijen gesloten overeenkomsten of met die overeenkomsten verband houden.  

1.2 Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken over zaken worden daaronder tevens diensten verstaan.  

1.3 Ga Gasloos kan ervoor kiezen om uitvoerende werkzaamheden uit te besteden aan een onderaannemer of erkend installateur. In dat geval geldt de raamovereenkomst Aanneming met de onderaannemer of installateur als basis voor rechten en plichten van de wederpartij.

1.4 Verwijzing naar andere algemene voorwaarden door de wederpartij heeft geen gevolg. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De algemene voorwaarden van Ga Gasloos zijn met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden van toepassing.  

1.5 Een eventuele afwijking van deze algemene voorwaarden door Ga Gasloos te eniger tijd toegepast of getolereerd ten voordele van de wederpartij, geeft deze laatste nimmer het recht zich later daarop te beroepen, of de toepassing van een dergelijke afwijking als voor hem vaststaand voor zich op te eisen.  

1.6 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.  

1.7 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Voor dat geval treedt voor de vernietigde bepaling(en) in de plaats een of meer bepalingen die qua inhoud en strekking de nietige of vernietigde bepaling (en) het meest benader(t)(en).  

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst  

2.1 Alle aanbiedingen en overeenkomsten vinden plaats onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij kredietwaardig is en de overeenkomst desgewenst door Ga Gasloos kan worden ondergebracht bij een kredietverzekerings- maatschappij, factormaatschappij of een daarmee vergelijkende onderneming.  

2.2 Een door Ga Gasloos uitgebrachte aanbieding, is altijd vrijblijvend en kan op ieder moment vormvrij en zonder opgave van redenen worden herroepen.  

2.3 Een overeenkomst komt in ieder geval tot stand zodra de wederpartij op enige wijze te kennen heeft gegeven de aanbieding te aanvaarden of zodra een opdrachtbevestiging is verstuurd door Ga Gasloos.  

2.4 Een aanvaarding die afwijkt van de inhoud van de aanbieding geldt als een verwerping van de aanbieding en als een nieuwe aanbieding die Ga Gasloos niet bindt. Dit geldt ook indien de aanvaarding slechts op ondergeschikte punten van de aanbieding afwijkt.  

2.5 Tot stand gekomen overeenkomsten kunnen door de wederpartij zonder schriftelijke toestemming van Ga Gasloos niet worden opgezegd, tenzij partijen overeenstemming bereiken omtrent de gevolgen daarvan, daaronder begrepen een aan Ga Gasloos verschuldigde schadeloosstelling. In ieder geval zal bij een met toestemming van Ga Gasloos gedane opzegging minimaal 25 % van de corresponderende factuurwaarde in rekening worden gebracht.  

2.6 Kennelijke vergissingen in een aanbieding van Ga Gasloos ontheffen deze van haar verplichting tot nakoming en/of schadevergoeding daaruit voortvloeiend. Een en ander geldt ook indien er reeds een overeenkomst tot stand is gekomen.  

2.7 Elke nadere afspraak tussen Ga Gasloos en de wederpartij, al dan niet bij de uitvoering van de overeenkomst gemaakt, wordt ten aanzien van Ga Gasloos eerst geacht te zijn tot stand gekomen na schriftelijke bevestiging door Ga Gasloos.  

Artikel 3. Verplichtingen van de wederpartij  

3.1 De wederpartij is verplicht om aan Ga Gasloos alle informatie te verschaffen die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van belang zou kunnen zijn. De wederpartij dient niet alleen de informatie te verstrekken waar Ga Gasloos om vraagt, maar ook informatie waarvan hij redelijkerwijs kan weten dat die van belang is voor het uitvoeren van de overeenkomst.  

3.2 Indien de wederpartij deze informatie niet (tijdig) verstrekt, heeft Ga Gasloos het recht haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat de informatie verstrekt is. Extra kosten als gevolg van deze vertraging komen voor rekening van de wederpartij. Indien de door Ga Gasloos verzochte informatie ondanks herhaald verzoek van Ga Gasloos door de wederpartij niet (volledig) wordt verstrekt, geeft dit Ga Gasloos het recht om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de overeenkomst te ontbinden. In zo’n geval zal Ga Gasloos nimmer schadeplichtig zijn. De wederpartij zal in zo’n geval volledig schadeplichtig zijn jegens Ga Gasloos.

3.3 Ga Gasloos is nimmer aansprakelijk voor schade doordat zij is uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid kenbaar hoorde te zijn.  

3.4 Tenzij anders is overeengekomen, dient het personeel van Ga Gasloos of haar onder aannemers in de gelegenheid te worden gesteld om haar werkzaamheden te verrichten binnen de normale werkuren en bovendien buiten de normale werkuren, indien Ga Gasloos zulks noodzakelijk acht.  

3.5 De wederpartij is tevens verplicht ervoor zorg te dragen dat door derden uit te voeren werkzaamheden zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de overeenkomst door Ga Gasloos daar geen vertraging van ondervindt. Indien er vertraging dreigt te ontstaan dient de wederpartij Ga Gasloos daar onmiddellijk van in kennis te stellen. De wederpartij is aansprakelijk voor eventueel uit de vertraging voor Ga Gasloos voortvloeiende schade.  

3.6 De wederpartij is verplicht om zaken die Ga Gasloos aan haar geleverd heeft, dan wel die zij heeft gehuurd, deugdelijk op te slaan.  

3.7 De wederpartij is verplicht om er voor zorg te dragen dat het door Ga Gasloos gestuurde personeel of de uitvoerende onderaannemer/installateur in de gelegenheid wordt gesteld de opdragen werkzaamheden te verrichten. Indien het door Ga Gasloos ingeschakelde personeel – om wat voor reden dan ook – daartoe niet in de gelegenheid wordt gesteld door de wederpartij, is Ga Gasloos gerechtigd om de ten behoeve van deze wederpartij gereserveerde tijd volledig in rekening te brengen.  

3.8 De wederpartij is verplicht ervoor zorg te dragen dat door derden uit te voeren werkzaamheden zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de overeenkomst door Ga Gasloos daar geen vertraging van ondervindt. Indien er vertraging dreigt te ontstaan dient de wederpartij Ga Gasloos daar onmiddellijk van in kennis te stellen. De wederpartij is aansprakelijk voor eventueel uit de vertraging voor Ga Gasloos voortvloeiende schade.  

3.9 In het geval Ga Gasloos aan de wederpartij een (sub-) licentie of een (sub-) gebruiksrecht verstrekt, is het de wederpartij en de derde aan wie de (sub-) licentie of het (sub) gebruiksrecht is verstrekt, verboden om haar (sub-) gebruiksrecht anders dan conform de door Ga Gasloos gestelde voorwaarden te gebruiken. Wanneer de wederpartij dit verbod overtreedt en Ga Gasloos als gevolg daarvan aansprakelijk wordt gesteld door derden, vrijwaart de wederpartij Ga Gasloos voor alle door Ga Gasloos uit hoofde van de overtreding van het gebruiksrecht aan derde te betalen bedragen. De (sub-) licentie of het (sub) gebruiksrecht geldt uitsluitend voor de overeengekomen territoria en tijdsperiode en vervalt – indien er geen schriftelijke kennisgeving door Ga Gasloos aan de wederpartij wordt verstuurd waarin staat dat deze verlengd wordt – op de laatste dag.  

Artikel 4. Intellectuele eigendom  

4.1 Uitsluitend aan Ga Gasloos komen de intellectuele eigendomsrechten toe van tekeningen, teksten, grafische ontwerpen, concepten, technische omschrijvingen en ontwerpen, berekeningen, foto- en beeldmateriaal, software, websites, en al het overige wat zij in het kader van of in verband met de overeenkomst heeft vervaardigd. Alle schriftelijke en elektronische bescheiden, USB’s, CD’s, DVD’s en andere gegevensdragers waarin deze rechten zijn belichaamd, blijven eigendom van Ga Gasloos.

4.2 Het is de wederpartij verboden bovengenoemde gegevens te vermenigvuldigen of te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van Ga Gasloos.  

4.3 Na ontbinding van de overeenkomst dient de wederpartij alle gegevensdragers waarin de intellectuele eigendomsrechten zijn belichaamd binnen een periode van 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst aan Ga Gasloos te retourneren.  

4.4 Het is de wederpartij op straffe van een boete van 100% van de overeengekomen prijs verboden:  

•       Inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van Ga Gasloos.  

•       Niet tijdig aan voormeld verzoek te voldoen.  

4.5 Onverminderd de boete bedoeld in het vorige lid zal de wederpartij steeds aansprakelijk zijn voor de schade die Ga Gasloos lijdt, indien hij inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Ga Gasloos of zich anderszins niet aan haar verplichtingen ter zake houdt.  

Artikel 5. Onderzoek en reclames  

5.1 De wederpartij is gehouden het geleverde op het moment van (af-) levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer mogen worden gesteld.  

5.2 Op straffe van verval van rechten moeten:  

•       Zichtbare gebreken of tekorten binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan Ga Gasloos worden gemeld.  

•       Niet zichtbare gebreken of tekorten binnen 2 weken na ontdekking, doch uiterlijk binnen 4 weken na levering, schriftelijk aan Ga Gasloos worden gemeld.  

5.3 Indien ingevolge het vorige lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de wederpartij verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de wederpartij de gebrekkige zaken te

retourneren, dan geschiedt dat met voorafgaande schriftelijke toestemming van Ga Gasloos op de wijze zoals door Ga Gasloos aangegeven.  

Artikel 6. Meer- en minder werk

6.1 Verrekening van meer en minder werk vindt plaats in geval van:  

•       Wijziging in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering.  

•       Afwijkingen van de bedragen van de stelposten.  

6.2           Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de offerteprijs zijn inbegrepen en bestemd zijn voor het verrichten van werkzaamheden die op de dag van de overeenkomst onvoldoende zijn bepaald en welke door de wederpartij nader moeten worden ingevuld.  

6.3           Het gemis van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat de aanspraken van Ga Gasloos op verrekening daarvan onverlet.  

Artikel 7. Levering

7.1 Alle door Ga Gasloos verzonden zaken zijn voor risico van de geadresseerde.  Retourzendingen zijn voor rekening en risico van de retourzender.  

7.2 Levering vindt plaats af fabriek, “ex works”, vestigingsplaats fabrikant, conform Incoterms 2010. Het risico van de zaak gaat over op het moment dat Ga Gasloos deze ter beschikking stelt aan wederpartij.

7.3 Ongeacht het bepaalde in lid 1 van dit artikel kunnen wederpartij en Ga Gasloos overeenkomen dat Ga Gasloos voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust in dat geval op wederpartij. Wederpartij kan zich tegen deze risico’s verzekeren.

7.4 Als sprake is van inruil en wederpartij in afwachting van aflevering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak onder zich houdt, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij wederpartij tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van Ga Gasloos. Als wederpartij de in te ruilen zaak niet kan leveren in de staat waarin deze verkeerde toen de overeenkomst werd gesloten, kan Ga Gasloos de overeenkomst ontbinden.

7.5 Uitvoering van het werk

Als sprake is van uitvoering van de installatie van de geleverde producten zal wederpartij zorgdragen dat Ga Gasloos zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals:

•       gas, water en elektriciteit;

•       verwarming;

•       afsluitbare droge opslagruimte;

•       op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen.

7.6  Wederpartij draagt het risico en is aansprakelijk voor schade in verband met verlies, diefstal, verbranding en beschadiging van zaken van Ga Gasloos, wederpartij en derden, zoals gereedschappen, voor het werk bestemde materialen of bij het werk gebruikt materieel, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats.

7.7  Wederpartij is gehouden zich adequaat te verzekeren tegen de risico’s genoemd in lid 2 van dit artikel. Wederpartij dient daarnaast te zorgen voor verzekering van het werkrisico van te gebruiken materieel. Wederpartij dient Ga Gasloos op eerste verzoek een kopie van de betreffende verzekering(en) en een bewijs van betaling van de premie te sturen. Als er sprake is van schade is wederpartij verplicht dit onverwijld bij zijn verzekeraar te melden ter verdere behandeling en afwikkeling.

7.8  Als wederpartij zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige leden van dit artikel niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra wederpartij alsnog aan al zijn verplichtingen voldoet en de planning van Ga Gasloos dit toelaat. Wederpartij is aansprakelijk voor alle voor Ga Gasloos uit de vertraging voortvloeiende schade.

7.9  Oplevering van het werk

Het werk wordt als opgeleverd beschouwd in de volgende gevallen:

•       als wederpartij het werk heeft goedgekeurd;

•       als het werk door wederpartij in gebruik is genomen. Neemt wederpartij een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;

•       als Ga Gasloos schriftelijk aan wederpartij heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en wederpartij niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;

•       als wederpartij het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of na geleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

7.10 Keurt wederpartij het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan Ga Gasloos. Wederpartij dient Ga Gasloos in de gelegenheid te stellen het werk alsnog op te leveren.

7.11. Wederpartij vrijwaart Ga Gasloos voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het werk.

Artikel 8. Prijzen  

8.1 Alle door Ga Gasloos genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Ga Gasloos mag een stijging van kostprijsbepalende factoren die is opgetreden na het sluiten van de overeenkomst aan wederpartij doorberekenen.

8.2 Wederpartij is gehouden de prijsstijging zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel naar keuze van Ga Gasloos op een van de onderstaande momenten te voldoen:

•       als de prijsstijging zich voordoet;

•       tegelijk met betaling van de hoofdsom;

•       bij de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.

8.3  Eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, komen voor rekening van de wederpartij.  

8.4  Indien na verloop van drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, één of meer kostprijsfactoren (waaronder onder meer begrepen arbeidslonen, belastingen, premies, fabrieksprijzen, koersen van buitenlandse valuta etc.) een verhoging ondergaan, is Ga Gasloos gerechtigd deze verhoging aan de wederpartij in rekening te brengen zonder dat de wederpartij het recht heeft de overeenkomst te ontbinden.  

8.5  Indien er buiten de aanvankelijk afgesproken werktijden, op verzoek van de wederpartij, werkzaamheden moeten worden verricht, dan is Ga Gasloos gerechtigd hiervoor een toeslag van op het uurloon door te berekenen. Voor werkzaamheden die verricht moeten worden op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tussen 19.00 uur en 07.00 uur kan deze toeslag 50% van het uurloon bedragen. Voor werkzaamheden die verricht moeten worden tussen vrijdagavond 19.00 uur en maandagochtend 7.00 uur, kan deze toeslag 100% van het uurloon bedragen. Exacte tarief is afhankelijk van de specifieke reden van overwerk en de voorwaarden van de eventuele onderaannemer, dit alles ter beoordeling van Ga Gasloos.

8.6  In de prijs van het werk zijn normaliter niet begrepen:

•       de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-, herstelwerk of ander bouwkundig werk;

•       de kosten voor aansluiting van gas, water, elektriciteit of andere infrastructurele voorzieningen;

•       de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken;

•       de kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;  

•       reis- en verblijfkosten.

8.7 Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:

•       er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek; • de door wederpartij verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;  

•       geschatte hoeveelheden meer dan 10% afwijken.

8.8 Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de prijs-bepalende factoren die golden op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

8.9. Wederpartij is gehouden de prijs van het meerwerk zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel naar keuze van Ga Gasloos op een van de onderstaande momenten te voldoen:

•       als het meerwerk zich voordoet;

•       tegelijk met betaling van de hoofdsom;

•       bij de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.

8.10 Als de som van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag Ga Gasloos bij de eindafrekening 10% van het verschil bij wederpartij in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat het gevolg is van een verzoek van Ga Gasloos.

Artikel 9. Betaling

9.1 De door Ga Gasloos verzonden facturen dienen door de wederpartij te worden voldaan voor de vervaldatum. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats:  

•       14 dagen na factuurdatum tenzij anders overeengekomen

•       bij termijnbetaling: 50% van de totale prijs bij opdracht; 30% van de totale prijs na aanvoer van het materiaal; 20% van de totale prijs bij oplevering;

9.2 Indien het factuurbedrag op de vervaldatum niet volledig is betaald zal de wederpartij in verzuim zijn door het enkele verloop van de termijn zonder dat een sommatie of ingebrekestelling is vereist.  

9.3 Indien het factuurbedrag op de vervaldatum niet volledig is betaald is de wederpartij zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, de toepasselijke wettelijke rente op grond van artikel 6:119a BW, dan wel artikel 6:119 BW, vermeerderd met 1 % per maand, over het openstaande bedrag verschuldigd, zulks vanaf de vervaldag tot aan de dag der algehele voldoening. Daarnaast is de wederpartij gehouden alle kosten van Ga Gasloos te vergoeden die zij op het moment dat de betaling Ga Gasloos bereikt reeds heeft gemaakt ter incasso van de openstaande bedragen waaronder:  

•       De declaraties van advocaten en procureurs ter zake hun werkzaamheden in rechte, ook voor zover zij de door de rechter geliquideerde bedragen te boven gaan.  

•       De declaraties van advocaten en procureurs ter zake hun werkzaamheden buiten rechte, minimaal 15% van de hoofdsom belopende, dat met een minimum van 350,- euro.  

•       De kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus, alsmede alle executiekosten.  

•       De kosten van een faillissementsaanvraag.  

9.4 Een betaling strekt eerst in mindering op de incassokosten, vervolgens op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom. Indien wederpartij meerdere facturen onbetaald laat, strekt een betaling (met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin) eerst in mindering op de oudste factuur en vervolgens op de een na oudste factuur, enzovoorts.  

Artikel 10. Termijnen  

10.1 Aanvangs- en beëindigingsdata, zowel betreffende het geheel als een gedeelte van de levering, dienen niet te worden beschouwd als fatale data maar als streefdata, tenzij uitdrukkelijk anders tussen Ga Gasloos en wederpartij is overeengekomen.  

Artikel 11. Garanties  

11.1 Voor door Ga Gasloos geleverde zaken met fabrieks- en/of importeursgarantie, dan wel garanties die zijn verstrekt door derden van wiens diensten en/of producten Ga Gasloos gebruik heeft gemaakt of van wie Ga Gasloos producten of diensten heeft betrokken die – al dan niet in aangepaste vorm – door Ga Gasloos aan de wederpartij zijn doorgeleverd, geldt dat de wederpartij uitsluitend aanspraak kan maken op de door de fabriek en/of importeur en/of derde verleende garantie. In alle andere gevallen wordt door Ga Gasloos geen garantie verleend, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen.  

11.2 Indien de afgeleverde zaak en / of dienst gebrekkig blijkt en aanspraak gemaakt kan worden op garantie, zal Ga Gasloos de zaak binnen redelijke termijn nadat de wederpartij de gebrekkige zaak op het bedrijf van Ga Gasloos heeft aangeboden, de zaak naar keuze van Ga Gasloos, vervangen of zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de wederpartij zich reeds nu de vervangen zaken op kosten en voor risico van de wederpartij aan Ga Gasloos te retourneren en de eigendom aan Ga Gasloos te verschaffen. De wederpartij is verplicht Ga Gasloos een kopie van de aankoopfactuur te verschaffen.  

11.3 De in dit artikel genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Ga Gasloos, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht, reparaties hebben verricht, of pogingen daartoe hebben ondernomen, of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd was.  

11.4 De aansprakelijkheid van Ga Gasloos onder de fabrieks- en/of importeursgarantie dan wel enige door een andere derde verstrekte garantie, beperkt zich tot reparatie of het geheel of gedeeltelijk gratis opnieuw leveren van de geleverde zaken indien de reeds eerder geleverde zaken materiaal- of fabricagefouten vertonen. De met de garantie gemoeide reisuren alsmede de met de garantie verband houdende reis- en verblijfskosten en kosten van transport, komen voor rekening van de wederpartij en vallen niet onder de garantie.  

Artikel 12. Aansprakelijkheid en vrijwaring  

12.1 Ga Gasloos is niet aansprakelijk voor enige schade of gevolgschade, daaronder begrepen bedrijfsschade zoals gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie etc., tenzij deze het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Ga Gasloos. De wederpartij vrijwaart Ga Gasloos te dezer zake tegen aanspraken van derden.  

12.2 In geval Ga Gasloos gehouden is schade te vergoeden, bestaat deze schadevergoeding uit herstel of vervanging van de geleverde gebrekkige zaak of een onderdeel daarvan, dan wel uit vergoeding van maximaal de overeengekomen prijs of evenredig gedeelte daarvan, een en ander ter vrije keuze van Ga Gasloos. Transportkosten alsmede reis en verblijfskosten zijn steeds voor rekening van de wederpartij.  

12.3 Vergoeding zal slechts plaatsvinden voor zover de schade door de bedrijfsverzekering van Ga Gasloos is gedekt.

12.4 Elk vorderingsrecht van de wederpartij op Ga Gasloos verjaart vervalt na verloop van één jaar na het ontstaan van de schade.  

12.5 Pas nadat de overeenkomst is gesloten en de wederpartij alle door haar aan Ga Gasloos verschuldigde bedragen heeft voldaan, heeft de wederpartij het recht om het materiaal conform hetgeen overeengekomen is omtrent gebruik, verspreidingsgebied en oplage te gebruiken. Dit geldt eveneens voor herdruk of hergebruik. Bij gebruik zonder toestemming van Ga Gasloos is de wederpartij aansprakelijk voor alle hier mogelijk uit voortvloeiende claims.  

 

Artikel 13. Overmacht  

13.1 Omstandigheden buiten de wil en/of toedoen van Ga Gasloos welke van dien aard zijn dat de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in volle omvang gevergd kan worden, geven Ga Gasloos het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.  

Van overmacht is in ieder geval sprake indien Ga Gasloos verhinderd wordt aan haar verplichtingen te voldoen ten gevolge van: niet of niet volledige en/of vertraagde levering door haar toeleveranciers, oorlog, oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, oproer, burgeroorlog, in- en uitvoerverboden, maatregelen van de Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijk en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst te voorzien was, vorst, weersinvloeden, werkstakingen en/of bedrijfsbezettingen, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport, brand, overstromingen, storingen in de levering van energie en/of water, defecten aan machines, gebrek aan grondstoffen en/of  arbeidskrachten, dit alles zowel in het bedrijf van Ga Gasloos als bij degene van wie Ga Gasloos de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk betrekt of zaken opslaat of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken of omstandigheden die buiten de schuld, wil en/of toedoen van Ga Gasloos en derhalve buiten de risicosfeer van Ga Gasloos ontstaan.  

13.2 Ga Gasloos heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere ongestoorde) nakoming verhindert, intreedt, nadat Ga Gasloos haar verbintenis had moeten nakomen.

13.3 Ga Gasloos mag gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is zij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de wederpartij.  

13.4 Voor zoveel Ga Gasloos ten tijde van het intreden van de overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen, is Ga Gasloos gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.  

13.5 In geval van overmacht heeft Ga Gasloos eveneens het recht de opdracht zodanig te wijzigen dat nakoming redelijkerwijs mogelijk wordt. De meerdere of mindere kosten, uit de wijziging van de opdracht voortvloeiende, zullen worden verrekend tussen partijen, terwijl de wederpartij verplicht is Ga Gasloos een vergoeding te geven voor reeds verrichte, ook als deze werkzaamheden en leveringen voor de wederpartij niet van nut zijn.  

Artikel 14. Verrekening

14.1 Het is de wederpartij niet toegestaan enig door hem aan Ga Gasloos verschuldigd bedrag te verrekenen met bedragen die Ga Gasloos aan de wederpartij verschuldigd mocht zijn.  

Artikel 15. Opschorting  

15.1 De wederpartij is niet gerechtigd tot opschorting van betaling verschuldigd uit deze overeenkomst in verband met enige tekortkoming voortvloeiend uit een andere met Ga Gasloos gesloten overeenkomst.  

15.2 Ingeval van tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming van de overeenkomst door Ga Gasloos is de wederpartij niet gerechtigd tot opschorting van betaling.  

15.3 Ga Gasloos is gerechtigd de (verdere) levering op te schorten, zolang de wederpartij jegens Ga Gasloos niet of niet volledig aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, onverminderd de Ga Gasloos verder toekomende rechten.  

15.4 Het opschortingsrecht van Ga Gasloos geldt tot op het moment dat de wederpartij haar verplichtingen alsnog is nagekomen, tenzij Ga Gasloos al reeds gebruik heeft gemaakt van haar recht de overeenkomst te ontbinden. Een en ander laat het recht van Ga Gasloos op schadevergoeding onverlet.  

Artikel 16. Ontbinding

16.1 Ga Gasloos heeft het recht de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:  

•       De wederpartij een of meer van haar verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.  

•       Na het sluiten van de overeenkomst Ga Gasloos ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.  

16.2 Voorts is Ga Gasloos bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien omstandigheden zich voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden verwacht.  

16.3 Onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde betreffende ontbinding en onverminderd Ga Gasloos verder toekomende rechten, zal op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard of schuldsanering wordt toegepast, de wederpartij surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan verliest, de overeenkomst van rechtswege ontbonden zijn zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.  

16.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn alle vorderingen die Ga Gasloos op de wederpartij heeft of verkrijgt, direct en ten volle opeisbaar. Daarnaast is de wederpartij aansprakelijk voor alle door Ga Gasloos geleden schade, hoe ook genaamd, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.  

16.5 Ga Gasloos behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.  

Artikel 17. (Verlengd) Eigendomsvoorbehoud en zekerheidstelling  

17.1 Ga Gasloos behoudt zich het eigendom voor van alle door haar geleverde goederen, daaronder mede begrepen eventuele schetsen, tekeningen, teksten, grafische, navigatie- en interactieve ontwerpen, concepten, technische omschrijvingen, ontwerpen, berekeningen, geluidsmateriaal, foto- en beeldmateriaal, software, websites, kopij enz. tot op het moment van volledige betaling van alle aan de wederpartij in het verleden gezonden facturen, ongeacht of de zaken waarop die facturen betrekking hebben reeds door de wederpartij zijn betaald en van al hetgeen Ga Gasloos van de wederpartij te vorderen heeft uit welken hoofde dan ook, daaronder begrepen schadevergoedingen wegens diens tekortschieten in de nakoming van de met Ga Gasloos gesloten overeenkomst, inclusief incassokosten, rente en boetes.  

17.2 Pas na volledige betaling van alle vorderingen, als bedoeld in het vorige lid, vindt de eigendomsoverdracht van de zaken (waaronder begrepen een (sub-) licentie of (sub-) gebruiksrecht plaats.

17.3 Indien en voor zover door Ga Gasloos geen betaling is verkregen van de opeisbare vorderingen ter zake waarvan Ga Gasloos de eigendom van de geleverde zaken heeft voorbehouden, is zij gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst en wordt zij, voor zover nodig, reeds nu voor alsdan onherroepelijk door de wederpartij daartoe gemachtigd, de zaken terug te nemen en is wederpartij verplicht Ga Gasloos in dat kader toegang te verlenen tot alle in haar onderneming en bij haar in gebruik zijnde ruimtes, een en ander onverminderd het recht van Ga Gasloos om van de wederpartij schadevergoeding te vorderen.  

17.4 De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden, noch op enige andere wijze te bezwaren.  

17.5 De wederpartij is verplicht om aan Ga Gasloos onverwijld mededeling te doen van eventuele acties van derden met betrekking tot aan Ga Gasloos toebehorende zaken of ideeën.  

17.6 De wederpartij verplicht zich de onder het eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle in redelijkheid voorzienbare risico’s, waaronder brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.  

17.7 De wederpartij is verplicht op het eerste verzoek van Ga Gasloos een (al dan niet) bezitloos pandrecht ten behoeve van Ga Gasloos te vestigen op zaken waarin, -op of -aan de door Ga Gasloos geleverde zaken zijn verwerkt, zulks tot zekerheid voor de betaling van alle bestaande en toekomstige vorderingen op de wederpartij, die ter zake van incassokosten, rente en boetes daaronder begrepen.  

17.8 De wederpartij is verplicht op het eerste verzoek van Ga Gasloos een bankgarantie, althans een daarmee gelijk te stellen zekerheid als waarborg voor de betaling van het verschuldigde, respectievelijk van hetgeen na levering verschuldigd zal worden, te verschaffen.

Artikel 18. Geschillen  

18.1 Alle geschillen tussen Ga Gasloos en de wederpartij die mochten voortvloeien uit de tussen hen gesloten overeenkomst zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de plaats van feitelijke vestiging van Ga Gasloos, dan wel - doch uitsluitend indien Ga Gasloos de eisende partij is en Ga Gasloos daarvoor kiest - door de rechter die bevoegd is op grond van de wettelijke competentieregels.  

18.2 Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn zodra één der partijen dat verklaart.  

Artikel 19. Nederlands recht  

19.1 Op alle door Ga Gasloos verrichte (rechts-) handelingen, waaronder de door haar gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.  

19.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt nadrukkelijk uitgesloten.